Multichannel Adaptive System Training for micro, small and medium Enterprises
MASTER - The Lifelong Learning Porgramme, Leonardo da Vinci project

The goal is to transfer the innovation linked to the different projects and knowledges of the partner involved in this project,thanks to a multichannel distance learning allowing to deliver distance services and contents to different users, grounded on both the technological acceptance/availability and the learning processes features. The fundamental issue is to improve in this priority skills and competencies of polish workers in better communication in foreign languages as a milestone for better understanding the constant changes in the European labor market. Skills and qualifications level of polish workers will be constantly prepared for the new requirements of the labor market and educational system. The core MASTER system is the distance learning environment (platform for web and mobile communications) that allows to the different user categories to access to the delivered services (courses and experiments) and the Service centre dedicated to the creation of the contents. The reference target for the MASTER proposal are different type of users represented especially by enterprises and their workers, but also by education system (with regard to the dynamic integration of programs and labor market need as well as in terms of social integrated building of system competences), single worker and professionals. Another very important project innovation is identifying the vocational training needs of the users through the integration of an ontology-driven learning environment called the Adaptive Test Engine, which is a key application for users and also embedded into the multichannel Learning Management System.

Master pilot
TopSystem Wielokanałowego Adaptacyjnego Kształcenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
MASTER – Projekt w ramach programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie

Celem projektu jest transfer wiedzy i innowacji opracowanych w ramach różnych projektów przez partnerów zaangażowanych w Projekt MASTER, a dzięki wielokanałowemu systemowi nauczania na odległość istnieje możliwość dostarczania usługi i treści szkoleniowych na odległość do różnych użytkowników. System osadzony został na technologicznie dostępnych, akceptowalnych oraz charakterystycznych dla procesów uczenia rozwiązaniach. Zasadniczą kwestią jest poprawa umiejętności i kompetencji polskich pracowników w lepszej komunikacji w językach obcych jako kamień milowy do lepszego zrozumienia ciągłych zmian na europejskim rynku pracy. Umiejętności i poziom kwalifikacji polskich pracowników będzie w sposób ciągły dostosowywany do nowych wymagań rynku pracy i systemu edukacji. Kluczowe dla systemu MASTER jest środowisko kształcenia na odległość (platforma dla sieci web i na urządzenia mobilne), co pozwala na dostęp do świadczonych usług (kursów i eksperymentów) a także usług związanych z tworzeniem nowych zawartości (kontentu szkoleniowego) przez różne kategorie użytkowników. Projekt MASTER odnosi się docelowo do różnych typów użytkowników reperentowanych zwłaszcza przez przedsiębiorców i ich pracowników, a także poprzez system edukacji (ze względu na dynamiczną integrację programów i potrzeby rynku pracy jak również społecznego zintegrowanego budowania systemów kompetencji) do osób samozatrudnionych i ekspertów. Inną bardzo ważną innowacją w projekcie jest identyfikacja potrzeb szkoleniowych użytkowników zintegrowanie ontologii skierowanej na środowisko szkoleniowe zwane Adaptive Test Engine, która jest kluczową aplikacją dla użytkowników wbudowaną w wielokanałowy System Zarządzania Kształceniem.

Master pilot
Top